• alle prijzen zijn excl. BTW.
 • gratis verzending boven €150
 • veilig online betalen

Algemene voorwaarden

Consumenten voorwaarden (klik hier om te downloaden)
Zakelijke voorwaarden (klik hier om te downloaden)


 

CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE

 


Algemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als

Consumentenvoorwaarden Metaalunie gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht op 1 januari 2009.

Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

©Koninklijke Metaalunie

 

 

Artikel 1: Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. De ondernemer: alle leden van de Koninklijke Metaalunie;
 2. De consument: iedere natuurlijke persoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst aangaat met de ondernemer, als onder a omschreven;
 3. Het werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer geleverde materialen;
 4. Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;

 

 1. De Koninklijke Metaalunie: Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal;

 

 

Artikel 2 : Toepasselijkheid

 

 

 

 

 

 

Artikel 3: Het aanbod

 

 

 

 

 1. a) Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
 2. b) Bij de prijsvormingmethode ‘regie’ doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de ondernemer in redelijkheid niet mogelijk is.

 

 

 

 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 

4.1   De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de ondernemer door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg.

 

 

 

Artikel 5: Verplichtingen van de ondernemer

 

5.1   De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Het werk wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

 

5.2   De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

 

5.3   De ondernemer zal de consument wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:

 1. a) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 2. b) onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;
 3. c) gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 4. d) gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
 5. e) onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de ondernemer openbaren en de ondernemer ter zake deskundig moet worden geacht.

 

 

Artikel 6: Verplichtingen van de consument

 

6.1   De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

 

6.2   De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens.

 

6.3   De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.

 

6.4   De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging, dan dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

 

6.5   Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden, indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

 

6.6   De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer te melden.

 

6.7   De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

–    onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

–    onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

–    gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

–    gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

–    onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

 

 

Artikel 7:  Meer – en minderwerk

 

7.1   Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen. Als de ondernemer het meer- of minderwerk accepteert, mag hij de vermoedelijke datum van op- of aflevering als bedoeld in artikel 3.4 verlengen met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het werk te verrichten.

 

7.2   In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de ondernemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.

 

 

 

 

Artikel 8: Op – of aflevering van het werk

 

8.1   Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze het werk heeft aanvaard;

 

8.2   Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

–    uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer schriftelijk of elektronisch aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij de consument binnen die periode het werk schriftelijk gemotiveerd afkeurt;

–    de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

–    de consument het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken en/of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. De ondernemer is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen dan wel de onderdelen na te leveren.

 

 

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 

9.1   Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

 

9.2   Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

 

 

Artikel 10: Betaling

 

10.1  Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van ondernemer of op een door ondernemer aangewezen rekening.

 

10.2  Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Als betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting ter zake van de voortzetting van de levering / het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid de termijnbetaling op te schorten.

 

 

 

Artikel 11:  De eindafrekening

 

11.1  Binnen een redelijke termijn na de op- of aflevering dient de ondernemer bij de consument de eindafrekening in.

 

11.2 Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

 

11.3  Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘regie’ bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft de ondernemer een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, tenzij de ondernemer de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.

 

11.4 Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen veertien dagen na factuurdatum.

 

 

Artikel 12: Niet – tijdige betaling

 

12.1  Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.

 

12.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6: 119 BW.

 

12.3 Als de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

 

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 

Na levering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde zaken zolang de consument:

 

 

Artikel 14: Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties

 

14.1  De ondernemer staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

 

14.2  Openbaart zich binnen zes maanden na (op)levering een afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt vermoed dat het werk bij (op)levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat het werk ten tijde van de overeenkomst wel aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

 

14.3  De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, indien:

–    gebreken aan het werk niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan de ondernemer zijn gemeld;

–    gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;

–    gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;

–    gebreken geen gevolg zijn van het werk;

–    gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

–    gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer;

–    de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 

 


 

Zakelijke voorwaarden

 


METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN,

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein

Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

die een lid van Koninklijke Metaalunie doet, op alle overeenkomsten

die hij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan

het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het Metaalunielid

aanbieder dan wel leverancier is.

1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid

als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid

als opdrachtgever.

1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever

en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden,

gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door

Metaalunieleden.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen

en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de

juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding

hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op

levering af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer,

conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting

en verpakking.

2.4. Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet

aanvaardt, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij

heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever

in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer

de auteursrechten en alle rechten van industriele

eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte

ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,

(proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

3.2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens

blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever

voor de vervaardiging ervan kosten in rekening

zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer

niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.

Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van

deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van

€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op

grond van de wet worden gevorderd.

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als

bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een

door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding

van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer

een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,-

per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond

van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en

informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen betrekking

hebben op de opdracht.

4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen

en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering

van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid

hiervan.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak

van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens

opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen,

ontwerpen, materialen, monsters, modellen en

dergelijke.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode

5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer

bij benadering vastgesteld.

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode

gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren

onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend

zijn.

5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer

over alle commerciële en technische details overeenstemming

is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en

goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van

opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen

én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering

van de opdracht is voldaan.

5.4. a Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtnemer

bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode

vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode

verlengen met de tijd die hij nodig heeft

om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren.

Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer

kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd

zodra zijn planning dit toelaat.

 1. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of

uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer

nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te

(laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het

meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan

worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd

zodra zijn planning dit toelaat.

 1. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door

opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode

verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting

van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer

kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden

worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

 1. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd

en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane

vertraging.

5.5. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer

maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode

zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te voldoen.

5.6. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft

in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats

opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. Het risico van de

zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter

beschikking stelt aan opdrachtgever.

6.2. Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever

en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer

voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,

transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever

kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van

aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich

houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever

tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van

opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet

kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst

werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst

ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1. Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren

die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst

aan opdrachtgever doorberekenen.

7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in

lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een

van de onderstaande momenten te voldoen:

 1. als de prijsstijging zich voordoet;
 2. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
 3. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen

op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is

verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever

na te komen.

8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid

dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer

of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of

niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen,

brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren

gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen

of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de

tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden

heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen

de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke

ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de

verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk

is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de

overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor

dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg

van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel

geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,

ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn

om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever

is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift

van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te

zenden.

9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

 1. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-,

metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk

of ander bouwkundig werk;

 1. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of

andere infrastructurele voorzieningen;

 1. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op

of bij het werk aanwezige zaken;

 1. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
 2. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of

minderwerk als:

 1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties

of het bestek;

 1. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt

met de werkelijkheid;

 1. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende

factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt

verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende

factoren die golden op het moment van het sluiten

van de overeenkomst.

10.3. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals

bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer

op een van de onderstaande momenten te voldoen:

 1. als het meerwerk zich voordoet;
 2. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
 3. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

10.4. Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft,

mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het

verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling

geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek

van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden

ongestoord en op het overeengekomen tijdstip

kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden

de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen,

zoals:

 1. gas, water en elektriciteit;
 2. verwarming;
 3. afsluitbare droge opslagruimte;
 4. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven

voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor

schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging

van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en

derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen

of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden

op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op

een andere overeengekomen plaats.

11.3. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren

tegen de risico’s genoemd in lid 2 van dit artikel. Opdrachtgever

dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het

werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient

opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende

verzekering(en) en een bewijs van betaling van de

premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtgever

verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter

verdere behandeling en afwikkeling.

11.4. Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de

vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging

in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen

de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever

alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van

opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk

voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende

schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende

gevallen:

 1. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
 2. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.

Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik

dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

 1. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft

meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet

binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar

heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

 1. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van

kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30

dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname

van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit

onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan

opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de

gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van

derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk

veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen

van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer

gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te

komen.

13.2. De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op

grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die

schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of

ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is,

maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval

door deze verzekering wordt uitbetaald.

13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep

toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting

tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van

de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst

bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot

schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw)

van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.

13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

 1. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer

verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde

winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever

kan zich indien mogelijk tegen deze schade

verzekeren;

 1. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere

verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het

werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt

of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de

plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst

tegen deze schade verzekeren;

 1. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid

van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten

van opdrachtnemer.

13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of

namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van

een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken

van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van

een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een

derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer

geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever

is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden

schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdrachtnemer

voor een periode van zes maanden na (op)levering in

voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn

de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.

14.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest,

zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk

uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig

deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog

deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze

en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen

prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever

aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen

rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

14.3. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden

hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem

worden toegezonden.

14.4. Voor rekening van opdrachtgever komen:

 1. alle transport- of verzendkosten;
 2. kosten voor demontage- en montage;
 3. reis- en verblijfkosten.

14.5. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid

bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking

opnieuw uit te voeren.

14.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat

hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer

heeft voldaan.

14.7. a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn

van:

– normale slijtage;

– onoordeelkundig gebruik;

– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever

of door derden;

– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig

van, of voorgeschreven door opdrachtgever;

– gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever

gebruikte materialen of hulpmiddelen.

 1. Geen garantie wordt gegeven op:

– geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment

van levering;

– het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;

– onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

14.8. Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van overeenkomstige

toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever

op grond van wanprestatie, non-conformiteit of

welke andere grondslag dan ook.

14.9. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet

overdragen.

Artikel 15: Klachtplicht

15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep

meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen

nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren

te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.

15.2. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag,

op straffe van verval van alle rechten, binnen de

betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend.

Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen,

moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum

schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of

uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van

de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.

16.2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs

van hem kan worden verwacht teneinde opdrachtnemer

tot aflevering in staat te stellen.

16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van

opdrachtgever opgeslagen.

16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit

artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd

van € 250,- per dag met een maximum van

€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op

grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer

of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt

plaats:

 1. bij balieverkoop contant;
 2. bij termijnbetaling:

– 40% van de totale prijs bij opdracht;

– 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of

als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen

na aanvang van de werkzaamheden;

– 10% van de totale prijs bij oplevering;

 1. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.

17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij

verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen

geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om

inbetalinggeving.

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer

te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten,

tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer

of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing

is.

17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie

volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde

van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn

onmiddellijk opeisbaar als:

 1. een betalingstermijn is overschreden;
 2. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever

is aangevraagd;

 1. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt

gelegd;

 1. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 2. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te

worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder

curatele wordt gesteld of is overleden.

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen

betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente

aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per

jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is.

Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand

gezien als een volle maand.

17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever

te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde

ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer

bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te

verrekenen met schulden van aan opdrachtnemer gelieerde

ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer

bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met

vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen.

Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen

die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren,

en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.

17.8. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen

betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer

alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met

een minimum van € 75,-.

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel

(hoofdsom incl. rente):

over de eerste € 3.000,- 15%

over het meerdere tot € 6.000,- 10%

over het meerdere tot € 15.000,- 8%

over het meerdere tot € 60.000,- 5%

over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd,

als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening

volgt.

17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk

wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met

deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden

18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever

verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer

een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te

verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde

termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer

heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden

en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang

opdrachtgever:

 1. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn

verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;

 1. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde

overeenkomsten, zoals schade, boete, rente

en kosten, niet heeft voldaan.

18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud

rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening

niet bezwaren of vervreemden.

18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen,

mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever

zal daartoe alle medewerking verlenen.

18.5. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde

ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen

die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte

van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en

een retentierecht.

18.6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst

door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn

verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud

ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen

uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst

Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat

er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer

hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds

goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval

recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden

verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing,

evenmin als enige andere internationale regeling waarvan

uitsluiting is toegestaan.

20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de

vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen,

tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag

van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels

hanteren.